PDA

View Full Version : Jo và Bokken 1. Video đòn thế 4: Iwama ryu
 2. Họa đồ Côn - Kiếm Aikido
 3. 2 bài quyền côn - Jo Kata
 4. Cách cầm kiếm
 5. Khác biệt giữa kenjutsu-Kendo-iaido-Aikiken
 6. JO Suburi
 7. Xin được chỉ giáo về các bài kata JO và KEN
 8. Bokken Suburi kiểu Iwama
 9. Tanto dori: Shihonage
 10. Suburi 1 và đòn thế aikido
 11. IWAMA AIKIDO - PHẦN II - IWAMA KEN JUTSU
 12. IWAMA AIKIDO - PHẦN III - IWAMA JO JUTSU
 13. Căn bản về Kiếm thuật
 14. Bokken: Kumitachi 1
 15. Kumijo: Bài 1
 16. Kumijo 2
 17. Kumijo 3
 18. Kumijo 4
 19. Kumijo 5
 20. Kumijo 6
 21. Biểu diễn Jo VN
 22. Kumijo 7
 23. Jo Dori - Jo Nage
 24. Jo Dori - Jo Nage
 25. Bokken Suburi - căn bản kiếm gỗ
 26. Video kumitachi hay