cả chục năm trang nay thông tin ít quá nhỉ. uổng thiệt