Bushido có một số thắc mắc : Iwama ryu theo như bài viết của chú Aiki "Saito sensei và Iwama" không là một hệ phái riêng ,mà chỉ có Iwama Shin Shin Aikishuren Kai do Hitohiro Saito (Saito "con") đứng đầu tách ra Aikikai ,và những đệ tử ruột của Saito "cha" vẫn theo Aikikai ,vậy họ có lập tổ chức "Iwama ryu" thuộc tổng đàn Aikikai không? Và tổ chức này do ai đứng đầu ?Có giữ mối liên lạc với hệ phái của Saito con không?