Xin thông báo cho tất cả ACE là bắt đầu tháng tới, đa số hình ảnh minh họa trong các bài trên diễn đàn sẽ bị mờ. 90% hình diễn đàn để trên photobucket và mới đây, vì số lượng người coi nhiều nên đã dùng quá chức năng của băng thông (bandwidth). Photobucket bắt đóng thêm $ nhưng vì diễn đàn khg hoạt đông nhiều nữa nên chúng tôi đã quyết định không bỏ vốn vào diễn đàn nữa. Mong ACE thông cảm.