Thầy Josh Gold (học trò của thầy Haruo Matsuoka) nghiên cứu về kỹ thuật tước dao của Aikido vs môn dao Kali nổi tiếng của Philipino của thầy Jeff Imada (học trò của thầy Dan Inosanto)




http://ikazuchi.com/2016/09/05/death-by-disarm/