Xin thông báo.

Kể từ ngaỳ hôm nay, trở đi, 26/11/2011, những thành viên nào vô Post quảng cáo hay SPAM sẽ bị xoá nick,