Tui tập theo cách DPH chỉ vì cái tư thế tay thôi. Nguyên lý giống nhau hết, nhưng tui theo DPH vì để tay như vậy thì giữ trục, hợp với HKD hơn. Hầu như tất cả các môn võ đều cùng 1 căn bản / nguyên...